Dagsorden og referat 2015

Læs referatet nedenfor eller vælg at skrive det ud.

Klik her for at udskrive referat: Referat fra generalforsamling 8. april 2015

Klik her for at udskrive dagsorden: Dagsorden til generalforsamling 2015

 


 

Referat af generalforsamling i Ejerlauget Fjordparken den 8. april 2015

Valg af dirigent

Formanden Bent bød velkommen, og gik over til valg af dirigent, hvor Jan Johansen (nr. 35) blev valgt.

Jan takkede for valget, og oplyste at generalforsamlingen var lovligt indvarslet. Herefter gav han ordet til formanden til forretningsudvalgets beretning.

Forretningsudvalgets beretning

Formanden aflagde udvalgets beretning. Denne blev godkendt. Se beretning som er vedlagt.

Aflæggelse af driftsregnskab og budget til godkendelse

Kassereren aflagde driftsregnskab og budget. Hun henstillede til, at alle betaler til tiden, og sidste rettidig indbetaling er d. 15-06-15. Alice sagde, at det havde været et nemt år som kasserer, da ingen havde betalt 2 gange, og alle havde betalt til tiden. Dorthe (nr. 29) spurgte om det var muligt, at putte girokortet i en kuvert, da flere havde oplevet at det røg ud sammen med reklamerne. Dette vil udvalget selvfølgelig tage til efterretning. Driftsregnskab og budget blev godkendt.

Indkomne forslag

Der var kommet et forslag ind, og det var fra udvalget. Se vedlagte forslag. Forslaget blev diskuteret i forsamlingen, og man kom frem til, at skriftligt er det samme som digitalt via mail. Derfor besluttede udvalget at trække deres forslag tilbage. Torben (nr. 30) sagde, at man eventuelt kunne høre Aalborg Kommune om, hvad der skal stå.

Valg af medlemmer til forretningsudvalget

Gitte (nr. 35) og Alice (nr. 23) var i år på valg. Gitte genopstillede ikke, mens Alice modtog genvalg. Tommy Bundgaard (nr. 11) valgte at stille op og blev valgt ind i forretningsudvalget. Gitte blev takket for sin indsats for ejerlauget.

Valg af revisor

Jørn Jensen (nr. 20) blev genvalgt som ejerlaugets revisor.

Fastsættelse af dato for næste års generalforsamling

Næste års generalforsamling afholdes onsdag d. 20. april 2016 samme tid og sted.

Eventuelt

Udvalget har snakket om, at det kunne være en god ide med en suppleant i bestyrelsen. Dette blev drøftet i forsamlingen, og folk syntes, at det var en god ide. Da man ikke kan beslutte noget under eventuelt, blev forsamlingen enige om, at det skal med næste år til generalforsamlingen under indkomne forslag.

På vegne af udvalget fremviste Marianne (nr. 25) vores flotte nye hjemmeside. Hun viste, hvordan man kommer rundt i menuerne. Udvalget takkede Marianne mange gange for dette store flotte stykke arbejde.

Festudvalget nævnte, at de igen vil arbejde for at arrangerer sommerfest og fastelavn, da det havde været en succes og muligvis en Sankt Hans-fest.

Til slut takkede Bent for den fine tilslutning, som der efterhånden er blevet til vores generalforsamlinger.

 


Beretning – Ejerlauget Fjordparken

Så er endnu et år gået, og vi skal nu lave status over forløbet af det her i Ejerlauget. Forretningsudvalget konstituerede sig efter generalforsamlingen med mig som formand, Gitte som næstformand, Alice som kasserer og Jan som sekretær – vi synes, vi har haft et rigtigt godt samarbejde.

Det har ikke været et år med nye aktiviteter. Det har mere været et år med at få alle arealer på plads, og det mener vi er lykkedes rigtigt godt. Vi synes også, det efterhånden ser godt ud næsten overalt i forhold til grundejernes vedligeholdelse af græs, stier, kantsten, stammede træer samt stikveje, og snerydningen er også på plads alle steder nu. Dog, husk: Fliserne ud for ens grund skal man sørge for, der ikke er huller eller store ujævnheder i. Sker der et alvorligt uheld grundet manglende vedligeholdelse, kan man risikere, at forsikringen ikke vil betale, og man kan få et megastort erstatningskrav!!

Vi har nu også endelig efter lang kamp med kommunen fået asfalteret langs kantsten ved Nørholmsvej. Vi har endvidere haft endnu en snak med Hasseris Boligselskab om vedligeholdelse af træbæltet mod nord. De har lovet, der bliver ryddet op/fældet i år, men er der nogle af vore beboere, der vil fælde de aktuelle træer mod at få brændet, er det muligt! Boligselskabet vil så markere disse og vil også fjerne eventuelle trætoppe. Boligselskabet har bedt os sige, at efter oprydning er al henkastning af haveaffald eller andet affald selvsagt forbudt!!

Vi har modtaget materiale om den 3. limfjordsforbindelses linjeføring og har protesteret til Vejdirektoratet over tilkørselsvejens placering langs 5 parceller i kvarteret. Alt dette er rundsendt og lagt ind på vores hjemmeside med kortbilag.

Vi har også fået en ny flot hjemmeside. Marianne, nr. 25, har lavet den og det med et rigtigt flot resultat – tusind tak for det flotte arbejde Marianne. Vi vil opfordre stærkt til, at I gør brug af den – linket hertil er rundsendt. På hjemmesiden kan I finde alt relevant om vores kvarter: deklaration, vedtægter, vedligeholdelsesregulativer mv. og ligeledes lokalplaner vedrørende arealer omkring Gravenstenvej. Marianne vil senere under eventuelt vise hjemmesiden, og hvordan man kommer rundt i menuerne.

På Æblestien har der en del gange været fyldt med vand fra stien ved Filippavej ned til det grønne areal. Vi har haft megen dialog med kloakforsyningen og “By og landskab” i forsøg på at få hjælp, men uden held. Skal det afhjælpes, må vi gøre det selv, da det er en privat sti. Måske kan vi få Filippavej med, da de er en del af problemet (måske problemet!!). En mulig løsning kan være at lægge en drænslange langs fliserne og koble den på en overfladeledning, der ligger langs træbæltets nordside og løber via en lille grøft ud i søen. Denne model er godtaget af kloakforsyningen!! (en tilslutning de kræver at lave). En anden model kan være, at vi etablerer en lille grøft langs hele sydsiden af træbæltet og slutter af med rør, der leder vandet ud i den lille grøft vest for træbæltet og derfra videre ud i søen.

Sidste sommer var der nogle meget aktive beboere, der fik en succesfuld sommerfest op at stå – dette med hele 35 deltagere, en herlig dag! Endvidere afholdt de også en lille Fastelavnsfest – rigtigt flot gået!! Vi håber disse initiativer forsætter, og at de bliver bakket massivt op af Gravenstenvejs beboere (referat herfra er også på hjemmesiden).

Til sidst: Vi mangler nu kun 3 mailadresser! Dem vil jeg atter stærkt opfordre til, at vi får tilsendt snarest!!

 


Regnskab og budget

Klik her for at se driftsregnskab og budget: Regnskab og budget 2015


Generalforsamling

Onsdag den 8. april 2015 kl. 19.00

Der indkaldes til generalforsamling i ejerlauget Fjordparken – Hasseris.
Generalforsamlingen afholdes på Vandrerhjemmet Skydebanevej 50.
Program:
Kl. 19.00: Spisning
Kl. 20.00: Generalforsamling
Dagsorden for generalforsamling:
 1.   Valg af dirigent
 2.   Forretningsudvalgets beretning
 3.   Aflæggelse af driftsregnskab til godkendelse – regnskabet kommer senere
 4.   Godkendelse af budget
 5.   Indkomne forslag (Skal være forretningsudvalget i hænde senest 15. marts 2015)
 6.   Valg af medlemmer til forretningsudvalget
  Næstformand Gitte Johansen, nr. 35 (på valg)( ikke genvalg)
  Kasserer Alice Kortegaard, nr. 23     (på valg)
 7.   Valg af revisor
 8.   Fastsættelse af dato for næste års generalforsamling
 9.   Eventuelt
Af hensyn til spisningen vil vi bede dig/jer tilmelde jer til generalforsamlingen hos et af medlemmerne af forretningsudvalget senest Søndag. 5. april 2015. Evt mail til Bent Rasmussen:
jobe@stofanet.dk

klip —————————————————————————-klip

Fra Gravenstenvej nr. ____­ kommer vi ____beboere til generalforsamlingen.

Afleveres til nr. 23 senest søndag d. 5. april 2015