Dagsorden og referat 2012

Referat af generalforsamling i Ejerlauget Fjordparken den 18. april 2012

Valg af dirigent

Formanden Tommy (nr. 11) bød velkommen, og gik over til valg af dirigent, hvor Jørgen Vestergaard (nr. 40) blev valgt.

Jørgen takkede for valget, og gav ordet til formanden til forretningsudvalgets beretning

Beretning

Tommy omtalte, at året var gået med arbejde om den 3. limfjordsforbindelse, hvor forretningsudvalget havde gjort indsigelse på ejerlaugets vegne, og havde meldt ejerlauget ind på hjemmesiden ”nej til motorvej” , for at støtte denne forenings arbejde.

Derudover har forretningsudvalget beskæftiget sig med de grønne arealer, vi har ansvaret for i ejerlauget, og der blev lagt op til en debat om disse arealer. Hvad skal vi gøre med dem? Umiddelbart er forretningsudvalget af den mening, at fyrretræerne på vestsiden op mod Nørholmsvej bør fældes, de er gamle og forgroede, og så skal vi finde ud af noget andet.

Ukrudtsbekæmpelsen – eller måske mangel på samme – igen på ejerlaugets fællesarealer er også blevet vendt i forretningsudvalget. Tidligere har Erik Thorn, og Henrik og sidst Tommy og Mirza gjort noget, men det har ikke været tilstrækkeligt, så vi skal have en langsigtet løsning. Forretningsudvalget lægger op til, at vi køber os til vedligeholdelsen ved Aalborg anlægsgartnere, som også har kontrakten på græsslåning. Der blev også lagt op til debat om en løsning.

Æblestien var næste punkt i beretningen, og igen var spørgsmålet hvad gør vi? Stien trænger kraftigt til en omlægning på stykket fra Nørholmsvej og ned til nummer 4. Den trænger også flere steder længere nede af stien, men det er jo den enkelte ejer af parcellen, der støder op mod stien, der er ansvarlig for denne del. Der kom en enkelt kommentar om at Snerydningsmaskinen også havde noget skyld, og det er blevet påtalt overfor firmaet.

Formanden lagde igen op til en løsning via Aalborg Anlægsgartneri, men lagde op til debat.

Sidste emne var vejfesten, og det blev konstateret, at den tilsyneladende er afgået ved en stille død. Der blev ikke nedsat et festudvalg i 2011.

Til sidst takkede Tommy for samarbejdet med Alice (kasserer), Mirza og Karin.

Der var lagt op til debat om flere punkter og den kom også og den var livlig, en optælling har vist, at der var 56 indlæg til debatterne.

Først efterlyste Bent (nr. 38) svar på en skriftlig henvendelse, han havde stilet til formanden i august. Svarene kom nu på generalforsamlingen, men Tommy og Bent var enige om, at der nok skulle have været svaret tidligere på henvendelsen.

Så var den nogen debat om den 3. limfjordsforbindelse, og der var enighed om, at det er vigtigt at vejen/ejerlauget involverer sig. Man trøstede sig lidt med, at Staten tilsyneladende ikke har pengene i tiden, så faren er måske ikke så stor.

Så var der debat om forskønnelse af de grønne arealer, og efter nogen debat enedes man om at de to fyrretræer skal fældes, birketræerne på nordarealet bag ved nr. 37, kom også i spil og disse bør også fældes, da det kun er nr. 37 der har glæde af, at få sin tagrende fyldt med blade, og ellers ”gavner” de ikke. Man enedes også om, at få Marianne til at udarbejde en plan (mod en lille erkendtlighed) for hvad vi kan gøre for arealet mod Nørholmsvej.

Potentillerne ved vendepladsen i nordenden på Gravenstenvej kom også til debat, og her enedes man om, at prøve at klippe dem ned i 1. omgang, og se om de kan komme sig og komme til at se pæne ud. Der skal selvfølgelig også luges ved disse planter. Hvis de skal fjernes, kom der forslag om, at erstatte dem med røde berberis, de er pæne, og bliver formentlig ikke sådan ødelagt, da de er noget prikne.

Debatten om ukrudtsbekæmpelsen gik noget på, at vi jo kunne forsøge med grønne arbejdsdage. Det blev nedstemt. Så kom der forslag om privat arbejdskraft i stedet for Aalborg anlægsgartneri, det var der stemning for, så det er op til den nye bestyrelse at finde en sådan, så skal resultatet vurderes, og hvis det ikke er OK, så er det et firma, der skal købes til at udføre ukrudtsbekæmpelsen.

Så startede en debat om hvad ”foreningen” er ansvarlig for, og hvad de enkelte ejere er ansvarlige for. Det emne gav anledning til en del debat, og der var almindelig enighed om, at vi har nogle vedtægter, hvor der står at ”foreningen” er ansvarlig for de grønne områder mod nord og syd, både græsslåning, ukrudtsbekæmpelse og fliser, derudover er den enkelte ejer ansvarlig for at vedligeholde fliser (både fortov mod Gravenstenvej og Æblesti), græsrabatter og opstamning af træer ved egen matrikel.

Forretningsudvalget var ikke interesseret i at gå rundt og være politibetjente, hvis ejere ikke overholder deres forpligtigelse, ligesom man heller ikke har været interesseret i at få evt. manglende arbejde, ejer skulle have udført, udført af gartner mod efterfølgende regning til ejer, selvom det ganske rigtigt står i vedtægterne, at dette er en mulighed. Debatten blev afsluttet med dette, da der også var nogenlunde enighed om at forretningsudvalget ikke skal være politimænd, og at det jo er alles ansvar, at opfylde sin forpligtigelse.

Sidste emne blev Æblestien, og her blev opfordret til, at vi selv omlagde ”foreningens” del, dette var der enighed om. Under evt. blev der nedsat et arbejdshold bestående af:

Bent (nr. 38), Mirza (nr. 9), Tommy (nr. 11), Karl-Heinz (nr. 8), Jan (nr. 6), Henning (nr. 32), Henrik (nr. 25), Per (nr. 23) og Torben (nr. 37). Flere må gerne melde sig til efterfølgende.

Efter debatten blev beretningen vedtaget.

Regnskab

Så blev regnskabet fremlagt, og Alice henstillede til, at man kun betaler kontingent 1 gang årligt, henstillede også til at alle betaler.

Debatten omhandlede bl. a. skyldnere, og der var enighed om, at dem, der ikke betaler, fremover bliver sendt til advokat efter varsling om dette, og at det både er advokatomkostninger og kontingent, der så skal betales af den glemsomme ejer.

Derudover kom der debat om elregningens størrelse, og der var enighed om, at kigge på om skumringsrelæet virker, og evt. fortsætte med at stille uret efter sommer/vintertid, så vi ikke har lys på stien unødigt.

Til trods for forslag om andet blev kontingentet endelig fastsat til 1500 kr. om året pga. omkostningerne til vedligeholdelse af de grønne områder, og de indhentede tilbud på dette.

Valg

Valg til bestyrelsen endte med, at Alice (nr. 23), Jan (nr. 6) og Bent (nr. 38) blev valgt til nyt forretningsudvalg. Bent betingede sig at det kun var for 1. periode.

Mirza mente han ville være klar til at tage en tørn igen om 2 år.

Forslag

Der var indkommet forslag om, at fortovet langs de ulige nr. blev udbedret for ”foreningens” regning – det blev nedstemt, det er den enkelte ejers forpligtigelse.

Derudover var der forslag om fældning af nogle træer på/langs Æblestien. Enighed om at det nye forretningsudvalg tager stilling til nødvendigheden af dette.

Valg af revisor

Jørn Jensen blev genvalgt

Dato for næste års generalforsamling

Onsdag den 17.4.2013

Eventuelt

Her blev nedsat arbejdshold til renovering af sti som skrevet under debatten til beretningen.

Så kom der en opfordring til, at vi fik lavet en mailliste, så vi kunne kommunikere bl.a. referater, indkaldelser til generalforsamling m.v. ud af denne kanal. Alle var enige om, at det er en god ide, og maillisten blev startet på generalforsamlingen.

Efterfølgende opfordrer referenten (Karin nr. 40) til at alle oplyser sin mailadresse til Karin i nr. 40, der så vil oprette en distributionsliste, der kan bruges af forretningsudvalget.

Karin mailadresse er jorgen.karin@vestergaard.mail.dk

 


Se dagsorden for generalforsamlingen 2012 her