Referat 2019

Læs referatet nedenfor eller klik for at skrive ud:

Referat, generalforsamling 24. april 2019

Referat af generalforsamling i Ejerlauget Fjordparken
Onsdag, den 24. april 2019


Ad 1. Valg af Dirigent: Kim Jakobsen

Formanden Karsten bød velkommen og dirigent Kim erklærede generalforsamling for beslutningsdygtig.


Ad 2. Forretningsudvalgets beretning

Den 16/5-2018 erklærede den gamle formand for forretningsudvalget, Tommy Bundgaard, at han ønsker at fratræde formandskabet, i det han flyttede fra vejen.
Der blev afholdt 4 møder i det forgangne år. Filippavej blev ikke kontaktet vedrørende dræningsprojektet af Æblestien, da tidligere formand ikke har skabt kontakt til Filippavejens forretningsudvalg. Dokumentmapperne, der var i den tidligere formands besiddelse, er desværre gået tabt (Tommy kan ikke oplyse hvor de er).
Dræningsprojektet af Æblestien er ikke komme ti mål. Forskellige entreprenører er dog blevet kontaktet, men ingen er vendt tilbage med en positiv respons, at de vil påtage sig opgaven.
Forretningsudvalget har fået bemyndigelse til at bruge op til 150.000 kr. på drænprojektet.
Der er indkøb LED belysning til lamperne over stierne, og man er i gang med at sætte dem op (Mirza (nr.9) og Karsten (nr.29)).
Ejerlauget har fået et CVR nr.
Snerydning bliver varetaget som det plejer.
Anlægsgartnere tager de store græsarealer og vedligeholder dem.
Erik Thorn (nr. 18) varetager vedligeholdelse af de mindre grønne arealer.
Der blev afholdt en vejfest i 2018. Det er et hyggeligt arrangement, hvor man lære vejens beboere lidt bedre at kende. Vi kan kun opfordre til, at man melder sig til og deltager i vejfesten.
Bemærkning. Har Marianne (nr.25) mon en kopi af de tabte dokumenter/ skøder mm?
Ellers er der ingen indvendinger til forretningsudvalgets beretning. Formandsberetningen vedtages.


Ad 3. Aflæggelse af driftsregnskab til godkendelse

Kasserer Alice (nr.23) beretter:
Indbetalingerne svarer nu til husnumrene. Der er hverken blevet indbetalt for meget eller for lidt.


Ad 4. Godkendelse af budget

Der er udarbejdet et budget, der baserer sig på sidste års regnskab.
Ingen kommentarer til budgettet eller regnskabet.


Ad 5: Indkomne forslag
Mirza fra nr. 9 vil gerne undersøge om det er mulighed for, at der bliver etableret en vejbump ud for nr. 9, og gerne flere, hvis der er stemning for det. Han vil først undersøge muligheden ved kommunen.
Bemærkninger til forslag: ingen bemærkninger. Mirza er velkommen til at undersøge ved kommunen, om der kan etableres en bump, og evt. hvad det ville koste og om det vil medføre konsekvenser, for fx snerydning osv.
Dræn: send gerne forslag vedr. entreprenører der vil udføre dræn til formanden på mail.
Formanden spørger: Har forretningsudvalget bemyndigelse til at bruge max 150.000 kr./ 3000 kr. pr. husstand på dræn af Æblestien?
Svar: Ja. Men hvis rammen overskrides, skal der indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling.


Ad 6: Valg ag medlemmer til forretningsudvalget

Alice Kortegaard (nr.23) er på valg, men genopstiller som forretningsudvalgets kasserer.
Søren Jakobsen fra nr. 23 vælges ind i forretningsudvalget.


Ad 7: valg til festudvalg
Sidste års festudvalg fortsætter. Nr. 7, nr. 16, nr. 24 og nr. 35 udgør festudvalget.
Dato for årets vejfest bliver meldt ud af festudvalget.


Ad 8: valg af revisor

Jørn Jensen fra nr. 20 fortsætter som revisor


Ad 9: Fastsættelse af dato for næste års generalforsamling

Onsdag den 15.april 2020.


Ad 10: Eventuelt
Der er en borger, der kører i bil tværs over det store fælles græsareal, der er for enden af vejen og ned mod Mølholmsvej. Beboerne ønsker, at der bliver etableret en eller anden form for barriere (fx et par kampesten), der kan sætte en stopper for denne adfærd.
Forretningsudvalget undersøger, hvad der kan gøres.


Tak til Kim Jakobsen for at være aftenens dirigent.


Forretningsudvalgets medlemmer kan nås på:
Formand Karsten Saugstrup: karstensaugstrup@gmail.com
Alice Kortegaard: kortegaard@stofanet.dk
Medina Fejzic: medina_b@hotmail.com
Søren Jakobsen: sjakobsen89@gmail.com