Referat 2022

Læs referatet nedenfor eller klik for at skrive ud:

Referat, Generalforsamling 1. juni 2022

Onsdag den 1. juni 2022 kl. 19.00

Dagsorden for generalforsamling

1. Valg af dirigent

Mirza Fejzic fra nr. 9 vælges som dirigent og oplyser, at generalforsamlingen er blevet lovligt indvarslet senest 8 dage inden afholdelse.

2. Forretningsudvalgets beretning

Forretningsudvalgets forman, Karsten, fortæller:

Der er kommet nye beboere på vejen. Velkommen til jer i nr. 10, Malene og Mathias.

Forretningsudvalget består af:

Karsten (nr. 29) som formand

Alice (nr. 23) som kasser

Søren (nr.32) som menigt medlem

Medina (nr. 9) som referent

Corona har gjort, at der ikke var blevet afholdt mange møder i forretningsudvalget. Der er holdt kontakt med Filippavej. Ingen større projekter i år, foruden dræn projektet.

Anlægsgartnerne fortsætter, og Erik Thorn fortsætter med at vedligeholde de grønne arealer.

Der har ikke været afholdt vejfest sidste år. Der er købt telt, der opbevares i nr. 3 v. Thomas og Line.

Forretningsudvalget skal indstille til vejens beboere at genplante træer jf. planen, samt at holde arealer mod vejen ryddelige.

Fortov planlægges udbedret. Det har dog været vanskeligt at indhente tilbud. Vi har derfor ingen priser at foreholde på mødet i dag.

Forretningsudvalget opfordrer at melde evt. nye mailadresser til formanden, så vi altid har en gyldig adresse, vi kan sende relevante informationer til.

3. Aflæggelse af driftsregnskab til godkendelse

I år er al kontingent betalt samt restance fra tidligere. Udgifterne er som i de foregående år ift. forsikringer, vedligeholdelse af de grønne arealer mv. Vi købte også et telt sidste år. Vi har ikke hørt mere om tilslutning til dræn, som Aalborg kommune har skullet få penge for. Aalborg Gartneri har vi lavet en aftale med i de næste 5 år. Der er aftalt snerydning. Erik Thorn har vedligeholdt vores arealer.

Overskud i år på 12.000 (ca.)

Vi har lavet et budget, som er blevet udsendt ifm. indkaldelse til generalforsamlingen.

Vi er blevet en forening med cvr nr. Husk at skrive husnummer når I indbetaler kontingentet. Spar Nord tager gebyr for at trække data ud på indbetalinger. Den kan spares ved, at man husker at skrive, hvem der indbetaler (husnummer).

Kontingent forfalder til betaling den 1.juni men i år blev det sådan, at den forfalder den 15. juni.

Regnskabet er godkendt.

4. Godkendelse af budget

Budgettet er godkendt.

5. Indkomne forslag.

(Skal være forretningsudvalget i hænde senest 25. maj 2022)

Forslag 1: Fortov er ujævn.

Bemærkninger til det:

Karsten fortæller, at Søren har sendt flere forespørgsler om at få tilbud til på anlæg/udbedring af fortov

Tilbud A: eksisterende fortov repareres, så fortov bliver mere lig at færdes på. Fliser lægges tilbage.

Tilbud B. Der repareres, lægges ny sand og lægges eksisterende fliser tilbage.

Tilbud C. Eksisterende fortov optages og nyt sand lægges. Ny belægning lægges (nye fliser).

Der er dog ikke indkommet nogen tilbud endnu.

Der vedtages, at der indhentes tilbud på priser – som udgangspunkt inden næste generalforsamling og at der spørges om firmaerne selv har et forslag til en god, holdbar løsning på udbedring af stisystemet.

Grønne arealer mod søerne

De grønne arealer ved søerne – kan de lejes? Måske man kan lave en uopsigelig lejeaftale med Rensningsanlægget. For at forhindre anlægsmaskiner at holde ifm evt motorvejsbyggeri.

Det besluttes, at forretningsudvalget tager kontakt til rensningsanlægget med forespørgsel om, vi kan leje os ind på arealer. Hvis det bliver muligt og det er en symbolsk beløb, det afstedkommer, vil vi benytte os af muligheden at leje området.

Forslag 2: fliser på grønne arealer ud for nr. 39 bør flyttes

Formanden retter henvendelse til nr. 39 om at flytte fliser på egen grund, og at vi gerne hjælper med det.

Pkt. 2: legeplads på de grønne arealer

Formanden fortæller at det er en sikkerhedsmæssig svær tiltag.

Der er besluttet, at der bliver sendt en mail til vejens beboere om hvilke ønsker de har til brugen af det store grønne areal.

Blomstereng ud for nr. 38 tiltrækker mere trafik end ønsket. Kan man gøre noget andet? Det er ikke hensigtsmæssigt at blomsterengen ligger på den smalleste del af det grønne areal.

Det besluttes at der findes en løsning på udfordringen med blomsterengen. Evt. flytning af blomsterengen når vi har undersøgt, hvilke ønsker der er til udnyttelse af det grønne areal.

Opfordring fra nr. 9: fortæl gerne de besøgende på vejen, at de gerne må sænke farten

Undersøge et skilt: Børn på vejen der kan hænges op på lygtepælen

Opfordring til at flere vejens beboere om at tilslutte sig til Nabohjælp appen, og at man orienterer naboer når man tager på ferie. Der har været en indbrudstyv i området.

6. Valg af medlemmer til forretningsudvalget

• Karsten Saugstrup (på valg) – genvælges og fortsætter som formand

• Medina Fejzic (på valg) – genvælges, og fortsætter som menigt medlem.

Jørn (nr. 11) melder sig som menigt medlem i stedet for Søren (Søren er ikke på valg, men flytter fra Gravenstenvej til august 2022)

7. Valg til festudvalg

Carina fra nr. 11 og Medina fra nr. 9 vælges ind i festudvalg.

Der er fastlagt en dato for vejfesten. Vejfesten afholdes lørdag, den 20. august 2022, kl. 18. Invitationerne sendes ud på mail og omdeles i postkasserne. Der er et behov for at vejens beboere hjælper med opsætning og nedtagning af teltet. Mere herom i invitationen.

Der er oprettet en Facebook gruppe ”Os der bor på Gravenstenvej” som alle beboere opfordres til at blive medlem af og bruge som sted til nabo- kommunikation, billeder, osv.

8. Valg af revisor

Mirza fra nr. 9 er genvælges som revisor.

9. Fastsættelse af dato for næste års generalforsamling

Onsdag, den 19. april 2023.

10. Eventuelt

Ingen punker under evt.