Referat 2024

Læs referatet nedenfor eller klik for at skrive ud:

Referat, Generalforsamling 17. april 2024

Dagsorden for generalforsamling

1.   Valg af dirigent

Kim Jacobsen (Gravenstenvej 27) vælges som dirigent. Kim oplyser, at generalforsamlingen er blevet lovligt indvarslet (26/3), og senest 8 dage inden afholdelse.

2.   Forretningsudvalgets beretning

Forretningsudvalgets formand, Karsten Saugstrup, fortæller:

Der er kommet nye beboere på vejen. Velkommen til jer i nr. 20 – Pernille og Morten – og i nr. 40, Emilie og Mathias.

Forretningsudvalget består af:

 • Karsten (nr. 29) – Formand
 • Alice (nr. 23) – Kasserer
 • Jørn (nr. 11) – Menigt medlem
 • Medina (nr. 9) – Referent

I år har vi arbejdet med følgende projekter:

 1. Fortovsprojekt. Kontakt med kommunen vedr. fortovsprojektet. Spørgsmål til kommunen samt svar fra dem er medsendt indkaldelsen til generalforsamlingen.
 2. Skilte ud ved indgangen til Gravenstenvej: vi har talt om at de skal flyttes til den modsatte side af vejen, da de ikke er særligt synlige i dag.
 3. Blomsterengen: tak for hjælpen til dem, der kom og hjalp med arbejdet i juni 2023. Særlig tak til Jørn, nr. 11, der har koordineret det hele og bestilt materialer.
 4. Vi har indhentet tilbud til fortovsprojektet – det kommer vi tilbage til.

Aalborg Anlægsgartner fortsætter med vedligehold af fællesarealer.

Ved dem har vi også indhentet tilbud, hvis de skal overtage efter Erik Thorn, som ikke længere kan varetage den løbende vedligeholdelse.

Vejfest: Der er afholdt fest i 2023 – med fin tilslutning. Men vi vil opfordre, især de yngre og børnefamilier til at være med til at gøre det festligt for børnene.

Forretningsudvalget vil igen henstille til, at træerne bliver beplantet både på stikveje og selve vejen, iht. Beplantningsplanen, som kan findes på foreningens hjemmeside: Ejerlauget Fjordparken | – med byens smukkeste vej.

Vi vil også opfordre til at beboerne opdaterer os med tlf nr og mailadresser – det er beboernes egen ansvar, at forretningsudvalget har de seneste/gyldige adresser. Forretningsudvalget opfordrer til at melde evt. nye mailadresser til formanden, så vi altid har en gyldig adresse, vi kan sende relevante informationer til. Meld jer også gerne ind i vejens facebookgruppe – ”Os der bor på Gravenstenvej” og prik også til de nye naboer, at de melder sig ind.

3.    Aflæggelse af driftsregnskab til godkendelse

Alice aflægger regnskab. Vi har haft en lille renteindtægt på ca. 53 kr.

Ellers er regnskabet som medsendt ifm indkaldelse til generalforsamlingen. Der er indkøbt bord-/bænkesæt, som vi håber, vil blive benyttet af vejens beboere.

Træer ved indgangen til Gravenstenvej var blevet væltet af blæsten og genplantet, så det har der været udgifter til.

Regnskabet er godkendt af forsamlingen.

4.   Godkendelse af budget

Budgettet er godkendt.

5.   Indkomne forslag

 

Forslag 1 (Marianne og Henrik, nr. 25): ”Vi foreslår, at belægningen på vestsiden af Gravenstenvej skal være den samme på alle matrikler, og at det bliver tilføjet i vedtægterne.”

Opfølgning på punkt 5.b fra sidste generalforsamling ang. Nyt fortov

Formanden: ”Vi har haft en korrespondance med kommunen, som er blevet medsendt indkaldelsen til generalforsamlingen. Det er kommunens vurdering, at det er grundejerforeningen der har ansvar for vedligeholdelse og evt. udskiftning af fliser (fortov). Vi vurderer, at beløbets størrelse gør, at der skal indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling, hvor der skal drøftes og tages stilling til videre arbejde.”

Anders, nr. 6: ”Man har haft præcedens til selv at vedligeholde stikvej. De lige numre vedligeholder stikvejen, og de ulige numre vedligeholder fortovet.”

Jørn, nr. 11: Vi underkender ikke at der har været gamle aftaler og måder og vedligeholde arealer. Vi har forsøgt at kontakte nogen, der burde vide, hvordan vedtægterne skal tolkes (kommunens jurister). De har fået vedtægter, har adgang til servitutter – vi ville ikke selv tolke på dem. Det er vores klare opfattelse, at juristerne mener at al vedligehold af sti, fortov og stikveje er grundejerforeningens ansvar.

Karsten: ”Vi spurgte ikke ind til stikvejene, for der var klart for os, at de er grundejerforeningens ansvar. Umiddelbart har der ikke været nogen ensartet præcedens, når man ser på vedligeholdelse af de forskellige stikveje.”

Jakob, nr. 16: ”En idé kunne være at der laves plan over hvad der skal vedligeholdes først, fx stikveje om 3 år, fortov om 5 år, Æblestien om 10 år?”

Anders, nr. 6 sætter spørgsmålstegn ved de indhentede tilbud på belægningsarbejdet og foreslår at man overvejer alternativer til fliser.

Kim, nr. 27: ”Vi skal blive enige om principper – hvad der skal gøres, skal der lægges penge til side for de nævnte projekter.”

Karina, nr. 11: ”Der er bliver ikke taget en beslutning om, hvilken løsning der vælges inden, beboerne er blevet enige om og vedtaget en beslutning på en ekstraordinær generalforsamling.”

Jørn, nr. 11: ”det kan være, at vi har haft principper om at gøre tingene selv tidligere – men sagen er den, at vi får det ikke gjort – vi er nødt til at finde ud af det i fællesskab, hvad der skal gøres.”

Mirza, nr. 9: ”Vi skal sørge for et attraktivt område at bo i – også når husene skal sælges til den tid.”

Karsten: ”jeg er enig med Mirza om, at vi bliver nødt til at komme til en enighed om hvordan vi får vedligeholdt hele området – Gravenstenvej.

Aalborg Forsyning har oplyst os om at fjernvarmerørene ikke bliver udskiftet i den nærmeste fremtid.”

Mirza, nr. 9: ”vi har indhentet tilbud i år mht. fortov og fliser (større fliser) og tilbuddene varierer en del – den højeste ligger omkring kr. 800.000,- MEN tilbuddene er også forskellige mht. hvad der er inkluderet i prisen. Så der skal indhentes lidt mere ensartede tilbud hvor indhold er sammenligneligt.”

Afstemning ift forslag 1: Er der stemning for, at vi ændrer vedtægter, så der står, at det er den samme belægning, der skal være på hele fortovet?

Beslutning: Forslaget er vedtaget – der skal være samme belægning hele vejen på fortovet

Afstemning vedr. punkt 5.b – fortov.

Beslutning: Forslaget om udskiftning af belægning på fortov falder fra for nu.

Der er en uenighed om, hvem der har ansvar og den økonomiske byrde for vedligeholdelse af de forskellige arealer.
Forretningsudvalget arbejder videre med emnet, herunder en samlet vedligeholdelsesplan for området.

 1. Der skal udarbejdes et beslutningsforslag til, hvordan vi i grundejerforeningen håndterer den fremtidige vedligeholdelse af fælles arealer og arealer, der skal have adgang for offentligheden.
 2. Der skal identificeret behov for vedligeholdelse samt udarbejdes en prioriteret vedligeholdelsesplan, der bringes til afstemning på næste generalforsamling.
 3. Forretningsudvalget vil tage et initiativ til en arbejdsgruppe, der skal arbejde med ovenstående punkter. Beboerne på Gravenstenvej, der har interesse og indsigt i vedligeholdelse opfordres til at melde sig til arbejdsgruppen.

 • Valg af medlemmer til forretningsudvalget
 • Karsten (på valg – accepterer genvalg)
 • Medina (på valg – accepterer genvalg)

  Karsten og Medina genvælges som hhv. formand og referent.
 • Valg til Festudvalget

Karina og Medina forsætter i festudvalget.

Camilla (nr. 8) og Pernille (nr. 20) vil gerne tilslutte sig festudvalget.

Den 24/8- 2024 inviteres til vejfest.

 • Valg af revisor

Mirza vælges som revisor

 • Fastsættelse af dato for næste års Generalforsamling
  Der indkaldes til ordinær generalforsamling onsdag, den 23. april 2025.
 1. Eventuelt

Der opfordres til, at laver en introduktionsrunde blandt de fremmødte – hvad hedder man og hvor bor man henne.

Erik Thorn har et par ahorntræer, som kan indgå i beplantningsplanen for stikvejene.

Karen, nr. 24 orienterer, at hendes og Leifs hus vil snart blive sat til salg.