Referat 2020

Læs referatet nedenfor eller klik for at skrive ud:

Referat, generalforsamling 21. august 2020

Referat af generalforsamling i Ejerlauget Fjordparken
21. august 2020

 1. Valg af dirigent
  Kim Jakobsen fra nr. 27 vælges som dirigent og oplyser, at generalforsamlingen blev lovligt indvarslet senest 8 dage inden afholdelse.
 2. Forretningsudvalgets beretning
  Formand Karten fortæller:
  Forretningsudvalget består af Karsten (nr. 29), Alice (nr. 23) som kasser, Medina (nr. 9) som referent samt Søren (nr. 32) som menigt medlem.
  Forretningsudvalget har holdt 6 møder, samt et møde med grundejerforeningen Filippavej. Vi har arbejdet seriøst. To store projekter har især optaget os: Drænprojektet og belysning på stierne
  Vi er ikke kommet helt i mål, men er kommet frem til en økonomisk acceptabel løsning med hensyn til dræning.
  Vi må desværre ikke aflede til eksisterende brønd, fordi den allerede er overbelastet ifl kommunen. Vi skal derfor aflede vandet til træerne for enden af Æblestien.
  Løsningen er en pumpeløsning. Udgifterne dertil fordeles ift. antal husstande på hhv. Filippavej og Gravenstenvej. Vi afventer afholdelse af generalforsamlingen på Filippavej sidst i august, så der kan tages en endelige beslutning.
  Der er løsninger, der er billigere end de 150.000 kr. som vi fik bemyndigelse til at budgettere med til opgaven ifm. sidste generalforsamling. Men der er ingen billige løsninger.
  Drænprojekt – Søren beretter: vi har forhørt os hos forskellige entreprenører.
  Holm El &VVS, som etablerer brønden og drænledningen til pumpebrønd og videre til ledningen. De må dog ikke tilkoble ledningen, der skal en anden til (kommunen skal have over 33.000). Der skal en elektriker til (ca. 10.000 kr.) til at koble strøm til pumpebrønden. Til sidst grus, som vi selv skal sørge for at lægge ud. Samlet pris for denne løsning er 115.400 kr. inkl. moms.
  Planen er at sætte det i gang i efteråret, så vi ikke har problemet til vinter.
  Lys på stikvejene og Æblestien: da der var tvivl om lovligheden, har vi valgt at koble en elektrikeren på samt til udskiftning af transformeren. Udgift ca.6000 kr.
  Aalborg Anlægsgartnere står stadig for vedligehold af de store grønne arealer og Erik Torn tager sig af vedligehold af de forefaldende, mindre anlægsarbejder.
  Der er anlagt store sten for enden af vejen for at forhindre ulovlig kørsel over græsarealerne.
  Der udtrykkes et ønske om endnu flere deltagere til vejfesten næste år. Formanden opfordrer at man prikker sin nabo på skulderen vedr. vejfesten… det plejer at være hyggeligt at deltage i vejfesten
  Formanden opfordrer, at man sender en mail til ham med evt. opdaterede kontaktinformationer, så alle kan blive orienteret ifm. nyheder, indkaldelser mv..
  Af hensyn til GDPR skjules mailadresserne fremover ved afsendelse af mails.
 3. Aflæggelse af driftsregnskab til godkendelse
  Kasserer Alice beretter: de nye beboere på vejen er blevet budt velkommen med en lille gave.
  Alle har betalt deres kontingent. Rettere sagt har 3/4 betalt, men der er en forventning om, at de resterende
  indbetalinger kommer til den 15. som i gamle dage (indbetalingsdatoen er blevet ændret til den 1. i måneden,
  men mange har ikke opdaget det.)
  Mirza (nr. 9) har tilkendegivet, at han vil være behjælpelig med at være foreningens revisor.
  Vi har fået nyt nabohjælpsskilt på vejen. Vedligeholdelse af græsarealerne og vendepladsen fortsætter som
  hidtil. Lyssensor og gadebelysning er blevet udskiftet. Vi regner med, at det der blev sparet på gadelamper, kan
  dække fremtidig udgift til brøndpumpen.
  Fremtidigt regner vi med de sædvandelige udgifter til vedligehold af græsarealer mv..
  Der er ingen indvendinger til driftsregnskabet.
 4. Godkendelse af budget
  Der blev spurgt, om vi tager nye tilbud ifm græsslåning? Alic svarer, at det er blevet gjort, men at der ingen
  prisforskel er.
  Der må forventes udgift til nyt festtelt, da den eksisterende har udtjent sin værnepligt.
  Budget er godkendt.
 5. Indkomne forslag.
  Forslag 1: der er kommet en delvis forslag: om man på sigt vil kunne lave en legeplads på vejen af hensyn til
  nye yngre beboere.
  Kontakt Filippavej for at høre, hvad deres løbede udgifter til vedligeholdelse af legepladsen, samt syn og
  godkendelse.
  Karsten: vi undersøger, hvilken økonomisk ramme, der kunne være. Om 1 år kan der måske ligge et forslag.
  Forslag 2: vi har en henvendelse, hvor der opfordres, at man så vidt muligt holder det pænt og nydeligt omkring
  egen matrikel. Forretningsudvalget er enigt i og henstiller til det.
  Opfølgning på forslag, drøftet ved tidligere generalforsamling
  Vedr. fartbegrænsning på Gravenstenvej: Trafik & Veje (Aalborg Kommune) oplyser at behovet for
  trafikdæmpende foranstaltninger (vejbump o.l.) på boligveje vurderes normalt ud fra politiets
  uheldsregistreringer og for høj gennemsnitshastighed på vejen. Kan det ikke konstateres at der er trafiksikkerhedsproblemer i lokalområdet er det muligt selv at betale for vejbump eller chikaner.
  30 km/t på Gravenstenvej
  Vejdirektoratet oplyser at Gravenstenvej er en vej hvor der anbefales at der max køres 30 km/t. Dvs. kørebanen er indrettet således, så den ikke er egnet til kørsel med højere hastighed end de 30 km/t, og der henvises til færdselslovens § 41, der siger, at hastigheden skal afpasses efter forholdene med særlig hensyn til andres sikkerhed, og at kørende skal tage vej-, vejr og øvrige forhold i betragtning.
  Undersøg ved politiet om vi kan få et skilt med kørsel på max 30 km/h og undersøg ved kommunen, hvad der kan lade sig gøre.
 6. Valg af medlemmer til forretningsudvalget
  • § Karsten Saugstrup (på valg): genvalgt
  • § Medina Fejzic (på valg): genvalgt
 7. Valg til festudvalg
  Det eksisterende festudvalg fortsætter og består af Jakob 16, Ib 7, Leif ? og Jan 35
 8. Valg af revisor
  Mirza genvalgt som revisor.
 9. Fastsættelse af dato for næste års generalforsamling
  Torsdag, 15. april 2021, såfremt Corona situationen tillader forsamlinger.
 10. Eventuelt
  Karin fra nr. 40 fortæller om biodiversitet og opfordrer til at man overvejer, at støtte biodiversiteten ved at se på, om man kan omdanne de store grønne græsarealer til fx en eng.