Referat og beretning 2018

Læs referatet og beretning nedenfor eller klik for at skrive ud:

Referat, generalforsamling 18. april 2018

Beretning 2018


Beretning 2018

Forretningsudvalget – Forretningsudvalget konstituerede sig kort efter generalforsamlingen sidste år. Alice blev valgt til kasserer, Jan til referent, Hanne medlem af forretningsudvalget og Tommy Formand. Hanne trådte i kort tid efter ud af forretningsudvalget, da hun fraflyttede vejen. Vi har holdt 4 møde i årets løb. Der har hærsket en god stemning til møderne og der er blevet arbejdet meget seriøst med forretningsudvalgets opgaver.

Dræn – Efter sidste års generalforsamling blev det besluttet: Dræn på Æblestien. Det indstilles til generalforsamlingen, at beslutningen på sidste års generalforsamling om etablering af dræn, omstødes til en beslutning gående på: Drænet udvides til at omfatte stisystemet bag rækkehusene på Filippavej fra 50 meter til 150 meter. Det foreslåes, at udgiften til projektet bliver betalt af 1/3 til Filippavej og 2/3 til beboerne på Gravenstenvej. Betalingen opkræves særskilt uafhængigt af kontingent. Emnet blev grundigt diskuteret i forsamlingen. Der blev vist en video af stien efter et kraftigt regnskyl. Pris for 150 meter er ca. 70000 kr. Filippavej skal ca. betale 23000 kr. hvis de stadigvæk vil være med, nu da det er 150 m og ikke 50 m. Der tages 30000 kr. fra vores kasse og de sidste 17000 kr. bliver egen betaling, ca. 450 kr. pr. husstand. Forslaget blev sat til afstemning og godkendt. Forsamlingen gav udvalget lov til at sætte projektet igang.

 

Forretningsudvalget har søgt tilbud hjem fra 3 entreprenørvirksomheder. En af virksomhederne ville ikke påbegynde projektet, da det for dem stod uklart, hvad den rigtigt løsning på problemet var. En virksomhed havde ikke tid til opgaven før i 2018, men den sidste er kommet med et tilbud på 143.840 kr. + 10.000 kr. i tilslutning. Grundet denne høje pris og tvivl om, hvad den rigtigt løsning er på problemet har forretningsudvalget ønsket at drøfte emne på endnu en generalforsamling.

Hvad angår lys på stikvejene og Æblestien, har vi ikke kunne finde en leverandør til dette endnu. Vores overvejelser har gået på, at der pt. ikke er økonomisk opbakning til projektet.

Pleje af grønt område – Ejerlauget har stadig aftale med Aalborg Anlægsgartneri ift. græsslåning. Den øvrige pleje af de grønne arealer har Bent stået for sidste år. I det kommende år håber vi, at vi kan overtale Erik til at stå for den øvrige pleje af de grønne arealer. Forretningsudvalget har valgt at acceptere prisstigningen, men sat en begrænsning på 40 timer der må bruges på vedligeholdelsen, for at holde os på budget.

Ny snerydningsaftale – vi har igen indgået aftale med Kjærs Vinduespolering og service Guldborgvej 28.

Fest – Vi havde en forrygende vejfest. Hvor der i år var nok tilmeldte til at vi ville rejse teltet. Der var arrangementer for såvel børn som voksne om eftermiddagen. Om aftenen mødtes vi til en forrygende fest med udsøgt mad og hvad der til høre.

Dejligt at se hvor godt det går med overholdelse af beplantningsplanen, så vi stadig lever op til rygtet om byens pæneste vej.

 


Referat af generalforsamling i Ejerlauget Fjordparken

Onsdag, den 18.april 2018 kl. 19.00

Ad 1. Valg af Dirigent:

Formanden Tommy bød velkommen og dirigent Karsten erklærede generalforsamling for beslutningsdygtig.

Alice fortsætter som foreningens kasserer. Hanne er trådt ud af bestyrelsen, pga. fraflytning. Jan har anmodet om at træde ud af bestyrelsen pga. tidspres og ønsker ikke genvalg.

 

Ad 2. Indkomne forslag

Projekt 1: Dræn af Æblestien

Æblestien skal drænes. Der blev indhentet et tilbud/overslag på ca. 70.000 kr. til udbedring af drænforholdet på Æblestien, der ofte står under vand, når det har regnet. Der var en aftale, at udgiften skulle fordeles således, at Filippavej dækker 1/3 og Gravenstenvej 2/3 af udgiften.

3 entreprenører har kigget på projektet. Den ene vil ikke påtage sig opgaven. En anden entreprenør fra Gandrup kunne først påtage sig opgaven i 2018. Den tredje entreprenør ville påtage sig opgaven for 143.840 kr. inkl. moms + løst for den strækning, der er forelagt ved mødet dd.

Dvs. anlægsudgiften bliver noget højere end først antaget.

Den højere udgift betyder, at Filippavej ikke kan/vil være med til at betale.

Vi bliver nød til at finde en løsning vi tror på, ellers må vi acceptere at der er højt grundvand, og leve med det.

Måske skal vi have en anden udefra til at kigge på projektet.

Der besluttes, at Søren fra nr. 32 undersøger om, der er kontakter indenfor byggebranchen som kan give et nyt bud på opgaven.

Hvis nyt tilbud ender på den pris (150.000 kr.??) har bestyrelsen mandat til at gå i gang med projektet.

 

Projekt 2. Lys på stien ved lige numre var slukket et stykke tid – det er blevet rettet op nu. Så det projekt er droppet.

Der efterspørges om vi kan få lov til at udskifte kviksølvslamper i gadebelysningen med LED?

Det skal undersøges af forretningsudvalget.

Erik varetager vedligeholdelse af de grønne områder.

Snerydning bliver varetaget som det plejer.

Ellers er der ingen indvendinger til forretningsudvalgets beretning.

 

Ad 3: Aflæggelse af regnskab

Kontingenter indbetales ikke altid til tiden. Andre indbetaler flere gange. I år har der været kontingent forhøjelse fra 1500 til 2000 kr.

Ekstra udgift i år på reparation af gadebelysning: 2500 kr.
Ad 4. Ingen indsigelser til budgettet

 

Ad 5.


Ad 6. Valg af medlemmer til forretningsudvalget

Nye medlemmer i forretningsudvalget er Karsten fra nr. 29 og Medina fra nr. 9 (de aflyser Hanne og Jan).

Karsten Saugstrup, nr. 29

Medina Fejzic, nr. 9

 

Ad 7. Festudvalg

Nr. 7, nr. 16, nr. 24 og nr. 35 udgør den nye festudvalg.

Den næste vejfest afholdes den 1. september 2018.

 

Ad 8. Valg af revisor

Jørn Jensen, nr. 20 blev genvalgt som ejerlaugets revisor.

 

Ad 9. Fastsættelse af dato for næste års generalforsamling

Næste års generalforsamling finder sted Onsdag, den 17. april 2019, kl. 19 – samme sted (vandrehjemmet)


Ad 10. Eventuelt

Marianne efterspørger foreningens opbakning til at skrive til kommunen om at få lov til at beskære nogle af træerne ved søen.

Der er opbakning til forslaget fra de fremmødte beboere.