Referat og beretning 2016

 

Læs referatet nedenfor eller vælg at skrive det ud.

Klik her for at udskrive referat og beretning:

Referat, generalforsamling 20. april 2016

Beretning 2016


Referat af generalforsamling i Ejerlauget Fjordparken den 20. april 2016

Valg af dirigent

Formanden Bent bød velkommen, og gik over til valg af dirigent, hvor Jørgen Vestergaard fra nr. 40 blev valgt.

Jørgen takkede for valget, og oplyste at generalforsamlingen var lovligt indvarslet. Herefter gav han ordet til formanden til forretningsudvalgets beretning.

Forretningsudvalgets beretning

Formanden aflagde udvalgets beretning. Denne blev godkendt. Se beretning som er vedlagt.

Aflæggelse af driftsregnskab og budget til godkendelse

Kassereren beklagede dybt, at regnskabet var sendt ud med en fejl. Det var heldigvis kun en tastefejl. Hun oplyste, at man skulle være opmærksom på, at indtægterne er større i dette regnskabsår, da der er 3 som har betalt kontingent før tiden. Kassereren aflagde driftsregnskab og budget. Driftsregnskab og budget blev godkendt. Husk, at sidste rettidig indbetaling af kontingent er d. 15-06-16.

Indkomne forslag

Der var kommet 3 forslag ind. 2 fra nr. 40 og 1 fra nr. 11. Se vedlagte forslag. Formanden læste forslag 1 op. Dræn på det nederste stykke af Æblestien. Forslaget blev drøftet og blev her efter godkendt. Forslag nr. 2 blev oplæst. Ejerforeningen skal overtage vedligeholdelsen af de stammede træer på vest siden. Forslaget blev drøftet og sat til afstemning, 4 for og resten imod. Forslaget blev forkastet. Forslag nr. 3 blev oplæst. Ønske om nedsættelse af et festudvalg / aktivitetsudvalg. Forslaget blev drøftet og der blev nedsat et udvalg bestående af en repræsentant fra nr. 32 – 29 – 9 og 11.

Valg af medlemmer til forretningsudvalget

Bent i nr. 38 og Jan i nr. 6 var i år på valg. Bent genopstillede ikke, mens Jan modtog genvalg. Hanne i nr. 16 valgte at stille op og blev valgt ind i forretningsudvalget. Bent blev takket for sin store indsats for ejerlauget.

Valg af revisor

Jørn Jensen i nr. 20 blev genvalgt som ejerlaugets revisor.

Fastsættelse af dato for næste års generalforsamling

Næste års generalforsamling afholdes onsdag d. 5 april 2017 samme tid og sted.

Eventuelt

Mirza fra nr. 9 opfordrede folk til, at man tilmelder sig nabo hjælp. Henning fra nr. 32 spurgte til, om Bent stadig ville vedligeholde fælles arealerne nu da han stopper i bestyrelsen og dette forsætter han med. Henning spurgte også om vendepladsen skulle bruges som sandkasse. Nr. 37 lovede at ville få det fjernet. Til slut takkede Bent bestyrelsen for det gode samarbejde og Jørgen for at være ordstyrer og der lød også en stor tak til Marianne i nr. 25 for at vedligeholde vores fine hjemmeside. Til slut modtog Bent en lille ting for det store arbejde i bestyrelsen.