Referat 2021

Læs referatet nedenfor eller klik for at skrive ud:

Referat, Generalforsamling 22. september 2021

Generalforsamling – Referat

Onsdag den 22. september 2021 kl. 19.00

Dagsorden for generalforsamling

1. Valg af dirigent

Kim Jakobsen fra nr. 27 vælges som dirigent og oplyser, at generalforsamlingen blev lovligt indvarslet senest 8 dage inden afholdelse.

2. Forretningsudvalgets beretning

Forretningsudvalgets forman, Karsten, fortæller: Der er kommet nye beboere på vejen. Velkommen til jer i nr. 1 og nr. 33

Forretningsudvalget har konstitueret sig:

Karsten (nr. 29) som formand

Alice (nr. 23) som kasser

Søren (nr.32) som menigt medlem

Medina (nr. 9) som referent

Corona har gjort de fysiske møder besværlige. Vi har arbejdet med forret-ningsudvalget fra Filippavej. Drænprojektet, efter bemyndigelse fra tidli-gere, var forsinket af Corona, men gennemført i december 2020. En stor tak til dem, der hjælp til og ydede en indsats. Og tak til formanden fra Filip-pavej, Jens, der har ydet en stor indsats og afrettet terræn efter dræn pro-jektet var afsluttet. Nu kan man ikke se, hvor der var blevet gravet.

Drænprojektet er blevet tilpasset, men vi mener at vi har fået en bedre løs-ning. Pumpeprojekt har vi undgået, men til gengæld har vi fået 50 m ekstra dræn.

Vi har betalt lidt over 83.000 kr. ifm. drænprojekt. Vi har modtaget lidt over 29.000 kr. fra Filippavej til den del af regningen, vi har betalt.

Vi mangler at betale 30.000 kr. til anlægsarbejdet af drænprojekt – vi af-venter faktura.

Der har været småproblemer med belysning, der lyser hele tiden, men det er nu løst.

De grønne områder varetages af den samme virksomhed som tidligere. Og de øvrige arealer varetager Erik Thorn. Også tak til Erik for at etablere en flot blomstereng for enden af Æblestien på de grønne arealer. Kæmpe tak for det.

Aalborg Anlægsgartnere har lagt to store sten for enden af det grønne areal mod Mølholmsvej. De er lagt for at forhindre gennemkørsel på stien til ræk-kehuse.

Vejfest blev afholdt den 21.august 2020 – vi rejste teltet, men det røg ud efterfølgende, da det blev blæst af vinden. Vi har nu købt et ny telt, som er nu opbevaret i nr. 3, ved Thomas.

Vi henstiller at vejens- samt stikvejenes beboere, genplanter, hvis der er fældede træer. Der skal genplantes træer i henhold til beplantningsplan for Gravenstenvej.

Vi påtænker at indhente tilbud til at anlægge ny fortov langs Gravenstenvej. Der vil blive undersøgt flere muligheder.

Vi opfordrer at beboere holder forretningsudvalget orienterede om ændrede mailadresser og tlf. nr. Hvis der er ændringer, orienter venligst formanden Karsten, nr. 29.

Vi har ikke gjort meget ved ønsker om legeplads, andet end undersøge hvad Fillipavej gjorde i sin tid ift. godkendelser. Vi har spurgt formanden for Filipavejen om beboere på Gravenstenvej kan benytte sig af deres legeplads mod, at vi er med til at betale for at vedligeholdelse af den. Det var han

åben overfor.

3. Aflæggelse af driftsregnskab til godkendelse – regnskabet kom-mer senere

I år har vi haft mange flere indtægter end vi plejer. 29.000 kr. fik vi fra Fi-lippavej. Vi har sparet på el ca. 1434 kr. sparet i forhold til investering til ny vejbelysning.

Vi har haft sabotage på sensoren. Der er nogen der har klippet ledninger over.

Regnskabet er sendt rundt elektronisk og i postkassen forud for generalfor-samlingen.

Regnskabet er godkendt.

4. Godkendelse af budget

Budgettet er godkendt

5. Indkomne forslag.

(Skal være forretningsudvalget i hænde senest 12. september 2021)

Ingen indkomne forslag.

Valg af medlemmer til forretningsudvalget

§ Alice Kortegaard (på valg) – genvalgt, og fortsætter som kasserer

§ Søren Jakobsen (på valg) – Genvalgte, og fortsætter som mening medlem.

6. Valg til festudvalg

Carina fra nr. 11 og Medina fra nr. 9 vælges ind i festudvalg. Øvrige bebo-ere hjælper med opsætning og nedtagning af telt.

Vejfest bliver engang i medio August. Festudvalget sender invitationen.

Der er oprettet en facebook gruppe ”Os der bor på Gravenstenvej” som alle beboere opfordres til at blive medlem af og bruge som sted til nabo-kommunikation, billeder, osv.

7. Valg af revisor

Mirza fra nr. 9 er genvælges som revisor.

8. Fastsættelse af dato for næste års generalforsamling

En onsdag engang i April 2022 – men forretningsudvalget melder ud.

9. Eventuelt

Ønske at undersøge hvad en robotplæneklipper koster til at vedlige-holde de grønne arealer.

Udfordring med hundeefterladenskaber på stien og de grønne arealer mod søen. Hvad kan vi gøre ved det, svært at slå græs uden at træde i hundeefterladenskaber.

Nabohjælp – kan vi få flere husstande koblet på? Der er pt. kun 13.