Forretningsudvalgets opgaver

 1. Ansætte hjælp til græs- og hækklipning samt ukrudtsbekæmpelse, herunder indhente tilbud, indgå kontrakt og føre tilsyn med entreprenørens arbejde.
 2. Anskaffe eventuelt materiel og inventar.
 3. Træffe beslutning om udgifter (vedligeholdelse og nyanskaffelser).
 4. Indkalde til generalforsamling, herunder udsende dagsorden, regnskab og referat fra generalforsamling.
 5. Evt. udsende nyhedsbrev.
 6. Afholde 3 – 4 møder årligt (eller efter behov).
 7. Deltage i årligt fællesmøde med grundejerforeningerne Svaneholmen, Guldborghaven og Filippavej 23-63.
 8. Sørge for belysning på Æblestien.
 9. Uddele deklaration og vedtægter, når der har været ændringer.
 10. Uddele deklaration, vedtægter og referat fra sidste generalforsamling til nye beboere.
 11. Føre tilsyn med overholdelse af fællesinteresser, f.eks. efterplantning af væltede og udgåede træer.

Kassererens opgaver består af at:

 1. Bogføre indtægter og udgifter.
 2. Lave årsopstilling af driftsregnskab og status.
 3. Udarbejde budget.
 4. Uddele indbetalingskort til betaling af kontingent.
 5. Indkassere kontingent.
 6. Betale regninger, der vedrører driften.

Derudover kan forretningsudvalget vælge at beskæftige sig med emner, der har interesse og betydning for ejerlauget.

Forretningsudvalget har bemyndigelse til på egen hånd at iværksætte mindre ”aktiviteter”. Hver aktivitet må højst koste 500 kr., og der må højst anvendes 2.000 kr. til aktiviteter pr. år.