Referat, forslag og beretning 2017

Læs referatet nedenfor eller vælg at skrive det ud.

Klik nedenfor for at udskriv referat, forslag og beretning:

Referat, generalforsamling 5. april 2017

Indkomne forslag til generalforsamlingen 2017

Beretning 2017


Referat af generalforsamling i Ejerlauget Fjordparken den 5. april 2017

Valg af dirigent:
Formanden Tommy bød velkommen, og gik over til valg af dirigent, hvor Karsten Saugstrup fra nr.
29 blev valgt.
Karsten takkede for valget, og oplyste at generalforsamlingen var lovligt indvarslet. Herefter gav
han ordet til formanden til forretningsudvalgets beretning.

Forretningsudvalgets beretning:
Formanden aflagde udvalgets beretning. Denne blev godkendt. Se beretning som er vedlagt.

Aflæggelse af driftsregnskab og budget til godkendelse:
Kassereren aflagde først driftsregnskab. Udvalget havde lagt op til, at der skulle være en
kontingent stigning på 300 kr. pga, at årets budgetteret underskud var blevet større end forventet. Dette skyldtes bla. at snerydning og Bent’s vedligehold af vores fælles arealer var blevet dyrere end budgetteret. Forsamlingen mente at 300 kr. var for lidt. De syntes at 500 kr. var passende, for så skulle der gerne gå nogle år inden der eventuelt kan komme en ny stigning på tale. Regnskabet blev sat til afstemning og der var 1 imod og resten for. Herefter blev driftregnskabet godkendt. Efter aflæggelse af driftsregnskabet blev budgettet fremlagt og godkendt. Husk, at sidste rettidig indbetaling af kontingent er d. 15-06-2017.

Indkomne forslag:
Der var kommet 3 forslag ind og det var fra forretningsudvalget. Se vedlagte forslag.

Forslag nr. 1: Lys på stikvejene og Æblestien skal styres af lyscensor og ikke af tænd og sluk uret. Er det ok, at der er lys på den vestlige side af vejen når der er mørkt bare fordi det er Aalborg kommunes lys og der så ikke er lys på den østlige side af vejen bare fordi det er vores egen lys. Forslaget blev drøftet og godkendt. Udvalget fik til opgave, at finde ud af til næste generalforsamling, hvad det eventuelt koster at skifte alle pærerne ud til energipære, hvis det kan lade sig gøre.

Forslag nr. 2: Nyt gavereglement. Der skal ikke længere gives gaver når man udtræder af
forretningsudvalget, men i stedet skal det siddende forretningsudvalg honoreres med en gave på 100 kr. pr. år. Forslaget blev drøftet og godkendt.

Forslag nr. 3: Dræn på Æblestien. Det indstilles til generalforsamlingen, at beslutningen på sidste års generalforsamling om etablering af dræn, omstødes til en beslutning gående på: Drænet udvides til at omfatte stisystemet bag rækkehusene på Filippavej fra 50 meter til 150 meter. Det foreslåes, at udgiften til projektet bliver betalt af 1/3 til Filippavej og 2/3 til beboerne på Gravenstenvej. Betalingen opkræves særskilt uafhængigt af kontingent. Emnet blev grundigt diskuteret i forsamlingen. Der blev vist en video af stien efter et kraftigt regnskyl. Pris for 150 meter er ca. 70000 kr. Filippavej skal ca. betale 23000 kr. hvis de stadigvæk vil være med, nu da det er 150 m og ikke 50 m. Der tages 30000 kr. fra vores kasse og de sidste 17000 kr. bliver egen betaling, ca. 450 kr. pr. husstand. Forslaget blev sat til afstemning og godkendt. Forsamlingen gav udvalget lov til at sætte projektet igang.

Valg af medlemmer til forretningsudvalget:
Alice i nr. 23 og Tommy i nr. 11 var i år på valg, og modtog genvalg.

Valg til festudvalget/valgperiode:
Udvalget synes, at det kunne være smart, at festudvalgets valgperiode fulgte forretningsudvalgets ( 2 år ). Det blev besluttet, at valgperioden kun er på 1 år af gangen. Maria fra festudvalget kunne godt tænke sig, at man fandt en til to faste datoer om året til sommerfesten. Dette bliver en opgave for det nye festudvalg. Det nye festudvalg kom til at bestå af en repræsentant fra nr. 7-11-29 og 32.

Valg af revisor:
Jørn Jensen i nr. 20 blev genvalgt som ejerlaugets revisor.

Fastsættelse af dato for næste års generalforsamling:
Næste års generalforsamling afholdes onsdag den 18 april 2018 samme tid og sted.

Eventuelt:
Ib fra nr. 7 spurgte til, om man ikke kunne have ejerlaugets hjemmeside adresse fast på
indkaldelsen til generalforsamlingen. ( www.ejerlaugetfjordparken.dk ) Dette kunne udvalget kun sige ja til.

Marianne fra nr. 25 havde printet en seddel ud med plantning af træer. Denne viser, hvordan man vedligeholder et ny plantet træ. Man kan læse mere om det på www.havenyt.dk.

Til slut roste Tommy vores ordstyre for det fine arbejde og takkede for i dag.