Referat 2023

Læs referatet nedenfor eller klik for at skrive ud:

Referat, Generalforsamling 19. april 2023

Onsdag, den 19. april 2023 kl. 19.00

Dagsorden for generalforsamling

1. Valg af dirigent

Mirza Fejzic fra nr. 9 vælges som dirigent og oplyser, at generalforsamlingen er blevet lovligt indvarslet, senest 8 dage inden afholdelse.

2. Forretningsudvalgets beretning

Forretningsudvalgets formand, Karsten Saugstrup, fortæller:

Der er kommet nye beboere på vejen. Velkommen til jer.

Forretningsudvalget består af:

Karsten (nr. 29) som formand

Alice (nr. 23) som kasserer

Jørn (nr. 11) – menigt medlem

Medina (nr. 9) som referent

Ved sidste generalforsamling har der været flere ønsker til der skulle undersøges og behandles i år, bl.a. blomstereng ud for nr. 38 samt flisebelægning på fortovet.

Vi har derudover haft en gennemgang og vurdering af stibelysning. Leje af det grønne område mod søen har vi ikke behandlet.

I forhold til vedligeholdelse af fællesarealer:

Erik Thorn fortsætter med pleje af de grønne arealer

Snerydning fortsætter med samme udbyder, om end der ikke har været meget sne i år.

Der blev holdt en god og hyggelig vejfest, hvor de nye beboere var godt repræsenteret.

Vi skal henstille, at treerne bliver beplantet både på stikveje og selve vejen.

Det er beboernes egen ansvar, at forretningsudvalget har de seneste/gyldige adresser. Forretningsudvalget opfordrer til at melde evt. nye mailadresser til formanden, så vi altid har en gyldig adresse, vi kan sende relevante informationer til.

3. Aflæggelse af driftsregnskab til godkendelse

I år er al kontingent betalt til tiden. Der er betalt fra alle husstande. Det har givet et lille overskud på regnskabet.

Udgifter, der har været er de sædvandelige: afholdelse af generalforsamling, velkomstgave til de nye veje på vejen, revisor, hjemmeside. Dertil har vi haft reparation af stibelysningen 2 steder. Der er købt og opsat skilt med ”legende børn”.

Anlægsgartner er betalt inkl. snerydning.

Erik har været i gang med vores fællesarealer inkl. leje af havefræser.

Budgettet til næste år er næsten uændret. Kun lidt stigning på forsikringspræmien.

Regnskabet er godkendt.

4. Godkendelse af budget

Budgettet er godkendt.

5. Indkomne forslag.

(Skal være forretningsudvalget i hænde senest 5. april 2023)

Punkt 5.a: Forslag vedr. blomsterengen

Mail er blevet sendt rundt, d. 23. februar med henblik for at få jeres forslag til, hvad vi kan gøre ved blomsterengen. Der er kun modtaget få forslag på mail, samt et forslag fra forretningsudvalget.

Forretningsudvalgets forslag går ud på, at beboerne mødes til en arbejdsdag, lørdag den 3. juni 2023. Overskydende jord og

blomstereng flyttes langs træerne/ læbæltet. Alle vil kunne bidrage med noget. Man kunne afslutte dagen med grill

Forslag fra Lena og Eva nr. 34

Blomsterengen skal nedlægges. Der er etableret en sti som er til gene for beboerne. Der forslås at området beplantes med træer.

Cecilie fra nr. 1:

Foreslår at der etableres bord- og bænkesæt, fodboldmål og legeplads på de grønne arealer.

Beslutning vedr. blomsterengen:

Vi flytter blomsterengen op langs træerne. Der indkaldes til en arbejdsdag d. 3. juni 2023.

Beslutning vedr. det grønne område (græsarealet)

Der investeres i et bord- og bænkesæt

Det besluttes desuden, at der for nuværende ikke bliver etableret en legeplads eller opsat foldboldmål (der er ingen stemning for det blandt de tilstedeværende).

Punkt 5.b – Nyt fortov

Fortovet er i så dårlig stand, at det er problematisk og det ser heller ikke godt ud. Vi har indhentet nogle forslag som er blevet rundsendt til jer på mail.

Mirza gennemgår tilbuddene. De er alle sammen over 400.000 kr.

Camilla fra nr. 6 undersøger ved kommunen, teknik og miljø, hvornår der er påtænkt renovering af fjernvarmenettet, således at der ikke påbegyndes arbejde med renovering af stien, hvis fjernvarmen alligevel bliver gravet op.

Der skal undersøges, om stien er fællesejendom eller om det er den enkelte matrikel, der har ejerskab. Herefter tager vi den moralske snak om, hvordan vi griber renovering af fortovet an.

Beslutning vedr. fortov:

Der kan ikke vedtages noget med de usikkerheder, der er. Der indkaldes evt. til en ekstraordinær generalforsamling, når vi kender de ovennævnte forhold bedre.

Punkt 5.c. – gadebelysning

Mirza og Jørn har tjekket belysning på stien og stikvejene. Glas/lampeskærm er i dårlig stand og bør udskiftes.

Jørn har fået et tilbud på lampeoverdel på 3500 kr./lampe + installation.

Vi kan ikke komme udenom, at de skal skiftes. Skal vi skifte dem nu eller lægge til side, så de kan skiftes på sigt?

Flere giver til udtryk for, at det er mange penge pr. lampe og foreslår, at der undersøges nærmere.

Beslutning vedr. gadebelysning: Vi undersøger flere muligheder mht priser og kvalitet på nye lamper

 (fx ved fx Nordlux, som angiveligt har et sortiment indenfor gadebelysning).

6. Valg af medlemmer til forretningsudvalget

Alice (på valg – accepterer genvalg)

Jørn (på valg – accepterer genvalg) Alice og Jørn genvælges som hhv. kassér og menigt medlem.

7. Valg til Festudvalget

Karina og Medina forsætter i festudvalget

Den 26/8- 2023 inviteres til vejfest.

8. Valg af revisor

Mirza vælges som revisor

9. Fastsættelse af dato for næste års Generalforsamling

Der indkaldes til ordinær generalforsamling den 17. april 2024.

10. Eventuelt

Der opfordres til, at man er bedre til at rydde sne på fortovet og på Æblestien

Der opfordres desuden til langsommere kørsel på vejen